Strona główna »
 
Skład NRA »
Prezydium NRA »
Skład Komisji i Zespołów NRA »
Kontakt »
Skład i Statut OBA »
Informacje OBA »
Witryna Fundacji »
Skład »
Władze Izb Adwokackich »
Adresy i telefony »


OBA » Skład i Statut OBA


OŚRODEK BADAWCZY ADWOKATURY Im. Adw. Witolda Bayera

 

Prezes OBA:
adw. Andrzej Zwara

Sekretariat:
Iwona Usak-Bulikowska
tel. 22 621 44 12
e-mail: oba@nra.pl

Rada Programowa:
adw. Jerzy Zięba,
adw. Stanisław Estreich,
adw. prof. dr hab. Piotr Kardas,
adw. Marek Mikołajczyk.


Obwieszczenie

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera

Prezydium NRA ogłasza tekst jednolity Statutu Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera - na podstawie uchwały nr 16/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 stycznia 2017 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 18/2017 Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 20 stycznia 2017 roku

Statut Ośrodka Badawczego Adwokatury im. adw. Witolda Bayera

Rozdział I

Postanowienia ogólne


§ 1.
Ośrodek Badawczy Adwokatury im. adwokata Witolda Bayera, zwany dalej „Ośrodkiem” lub „OBA”, jest powołaną przez Naczelną Radę Adwokacką jednostką organizacyjną zajmującą się badaniami nad tworzeniem i stosowaniem prawa oraz badaniami historii adwokatury i popularyzacją wiedzy o adwokaturze.

§ 2.

Ośrodek działa przy Naczelnej Radzie Adwokackiej na podstawie statutu uchwalonego przez Prezydium NRA.

§ 3.

Ośrodek współpracuje z Pismem Adwokatury Polskiej „Palestra” oraz w miarę potrzeb z fundacjami i innymi organizacjami społecznymi.

§ 4.

Środki finansowe na działalność Ośrodka ustala w swoim budżecie NRA. Działalność OBA może być finansowana przez fundacje oraz z wpływów pochodzących z innych źródeł. § 5. Siedzibą Ośrodka jest m. st. Warszawa. Rozdział II Cele działalności Ośrodka

§ 6.

Celami Ośrodka są:
 1. badanie i popularyzacja dziejów adwokatury w Polsce;
 2. popularyzacja wiedzy o nowoczesnych środkach komunikowania się na odległość
  i wykorzystanie ich w pracy zawodowej adwokatów;
 3. prowadzenie badań z zakresu współdziałania adwokatury z organami wymiaru sprawiedliwości;
 4. analiza i pomoc w rozwoju pozazawodowych zainteresowań i działalności adwokatów w dziedzinach społecznie wartościowych;
 5. prowadzenie analiz związanych z oceną procesu tworzenia i stosowania prawa oraz opracowywanie ekspertyz na potrzeby realizacji zadań adwokatury;
 6. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie popularyzacji dziejów adwokatury, rozwoju kultury prawnej oraz tworzenia i stosowania prawa.

Rozdział III


Organy Ośrodka

§ 7. Organami Ośrodka są:
 1. Rada Programowa Ośrodka Badawczego Adwokatury, zwana dalej „Radą OBA”, oraz
 2. Prezes Ośrodka Badawczego Adwokatury, zwany dalej „Prezesem OBA”.
§ 8.

W skład Rady OBA wchodzą:
 1. Redaktor Naczelny Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”;
 2. czterech członków powołanych przez Prezydium NRA na wniosek Prezesa OBA lub
  z własnej inicjatywy.
§ 9.

Rada Programowa OBA:
 1. inspiruje działalność statutową Ośrodka, opiniuje plany prac Ośrodka i ocenia jego działalność;
 2. pełni funkcje doradcze względem Prezesa OBA;
 3. opracowuje samodzielnie lub na wniosek Prezesa OBA zagadnienia związane
  z realizacją celów Ośrodka.
§ 10.

Zebrania Rady OBA zwołuje i im przewodniczy Prezes OBA. § 11. Prezes OBA sporządza roczne: plany prac Ośrodka, preliminarze wydatków i sprawozdania
z działalności, które przedstawia do zatwierdzenia Prezydium NRA do końca stycznia każdego roku. § 12. Prezes OBA kieruje działalnością Ośrodka i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz. § 13. Prezesa OBA powołuje i odwołuje Prezydium NRA. § 14.
 1. Jednostkami organizacyjnymi Ośrodka są: Biblioteka Adwokatury Polskiej oraz Muzeum Adwokatury Polskiej.
 2. Kierownika Biblioteki Adwokatury Polskiej i Kustosza Muzeum Adwokatury Polskiej powołuje i odwołuje Prezydium NRA na wniosek Prezesa OBA.
 3. Na wniosek Prezesa OBA Prezydium NRA może powoływać i odwoływać członków Kolegium Redakcyjnego Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.

  Rozdział IV

Działalność statutowa

§ 15.

Statutowa działalność Ośrodka prowadzona jest poprzez:
 1. inicjowanie i popieranie w środowisku adwokackim przygotowania prac naukowych na temat zawodu adwokata i samorządu adwokackiego oraz mających wpływ na wykonywanie praktyki adwokackiej;
 2. organizowanie sesji naukowych;
 3. publikację prac naukowych mających znaczenie dla realizacji zadań Adwokatury
  w zakresie kształtowania i stanowienia prawa;
 4. udzielanie wsparcia przy gromadzeniu, eksponowaniu i ochronie zbiorów Muzeum Adwokatury Polskiej;
 5. prowadzenie Biblioteki Adwokatury Polskiej;
 6. działalność wydawniczą;
 7. koordynowanie działalności wydawniczej Pisma Adwokatury Polskiej „Palestra”.
§ 16.
Na wniosek Prezesa OBA, Prezydium NRA może tworzyć bądź likwidować inne jednostki organizacyjne.

§ 17.
Kierowników jednostek organizacyjnych powołuje Prezes OBA, jeśli inaczej nie stanowią statut Ośrodka albo statuty lub regulaminy tych jednostek.

§ 18.
Współpracowników Ośrodka działających społecznie w jednostkach organizacyjnych powołują kierownicy tych jednostek w porozumieniu z Prezesem OBA.

§ 19.
W sprawach wymagających wiedzy specjalistycznej Prezes OBA może powołać konsultantów stałych lub tymczasowych.

Rozdział V

Nagroda Ośrodka Badawczego Adwokatury

§ 20.
Za szczególne zasługi dla funkcjonowania Ośrodka Badawczego Adwokatury oraz za propagowanie celów Ośrodka w lokalnych środowiskach adwokackich, adwokatom lub innym osobom oraz instytucjom samorządu adwokackiego może być przyznawana nagroda Ośrodka Badawczego Adwokatury. Nagroda przyznawana jest przez Prezesa OBA, po uzyskaniu opinii Rady OBA.

§ 21.
Prezes OBA przedstawia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej wnioski o wyróżnienie zasłużonych działaczy Ośrodka odznaczeniami państwowymi lub samorządowymi.

Rozdział VI

Administracja i księgowość§ 22.
Pracowników etatowych Ośrodka zatrudnia Naczelna Rada Adwokacka na wniosek Prezesa OBA.

§ 23.
Księgowość finansową Ośrodka prowadzi biuro Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
Wyszukiwarka przepisów adwokackich
Centrum Mediacji
Krajowy Rejestr Adwokatów
Palestra
Rzecznik Dyscyplinarny Adwokatury
« O muzeum
« Informacje ogólne
« Archiwum kroniki

« powrót do strony głównej
© Naczelna Rada Adwokacka ... all rights reserved | design by yabko.com
X Ten serwis wykorzystuje pliki Cookie - więcej informacji